Tidredovisningssystem

Tidredovisningssystem – Olika system för tidredovisning

Tre olika tidredovisningssystem

  • Individuell tidredovisning
  • Frekvensstudier
  • Skattningar

Individuell tidredovisning
Individuell tidredovisning innebär att medarbetarna dagligen, veckovis eller varje månad redovisar hur mycket tid de lagt ner på olika verksamhetsobjekt. Detta tidredovisningssystem är den mest precisa men också den dyraste och mest arbetskrävande. Medarbetarna redovisar sin tid ofta, tidredovisningen bearbetas ofta och detta resulterar sammantaget i mer korrekt redovisning till en ganska hög kostnad. Företagsledningen bör avstå från att införa en mer detaljerad tidsredovisning än vad företaget behöver och detta måste man ta beslut om innan systemet införs. Det är inte kostnadsfrågan som här betyder mest utan kvaliteten på redovisningen. Om medarbetarna genom tidredovisningen känner sig övervakade eller upplever redovisningen som onödigt tidskrävande och betungande så får detta oundvikligen konsekvenser på redovisningens kvalitet.

Frekvensstudier
Frekvensstudier har i stort sett samma redovisningsperioder som vid individuell tidredovisning. Frekvensstudier pågår inte fortlöpande utan genomförs endast ett fåtal gånger per år eller med större mellanrum än så.

Skattningar
Skattningar är den minst omfattande formen av tidredovisning. Precis som fallet är med frekvensstudier så är inte skattningar en fortlöpande verksamhet utan genomförs ungefär i den omfattning som fallet är med frekvensstudier. Skillnaden mellan skattningar och frekvensstudier är att vid skattningar så får medarbetarna uppskatta hur de fördelat sin tid mellan olika verksamhetsobjekt.
Vilken metod för tidredovisning som ett företag skall välja bör beslutas utifrån företagets absoluta behov. Det finns ingen mening med att samla in en massa information som företaget sedan inte har möjlighet att bearbeta. Företagsledningen bör också ha i åtanke att det system de väljer för tidredovisning måste förankras hos medarbetarna innan det införs för att inte hela tidredovisningssystemet skall riskera att bli utan värde. Resultatet av tidredovisningen blir inte bättre än den information som matas in i systemet av medarbetarna. Om inte företagsledningen inte är överens med företagets övriga medarbetare om systemets omfattning riskeras tidredovisningens kvalitet.